پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) می فرماید:
۞ هر مسلمانی درختی بنشاند یا کشته‌ای بکارد و انسان یا پرنده یا چارپایی از آن بخورد، برای او صدقه محسوب می‌شود ۞
Wednesday, 15 July , 2020
امروز : چهارشنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۹ - 25 ذو القعدة 1441
شناسه خبر : 4877
  پرینتخانه » خراسان رضوی تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۵ | 23 بازدید | ارسال توسط :
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم

ﺛﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﻞ آﻫﻮﻫﺎ

در ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﺧﺮاﺳﺎن رﺿوی
ﺛﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﻞ آﻫﻮﻫﺎ

رﺋﯿﺲ اداره ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ تولد اوﻟﯿﻦ ﺑﺮه آﻫﻮ امسال در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش آهو ﭼﺸﻤﻪ ﮔﻞ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم، ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﻞ آﻫﻮ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎ به ﻋﺮﺻﻪ ﺣﯿﺎت گذاشتند.
داﻣﻦ ﭘﺎک رﺋﯿﺲ اداره ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم در گفت و گو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، ﮔﻔﺖ: ﺳﺎﯾﺖ اﺣﯿﺎ و ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ آﻫﻮی ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺠﺪد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در عرصه های ﻃﺒﯿﻌﯽ دﺷﺖ ﭼﺸﻤﻪ گل اﺣﺪاث و راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ آﻫﻮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می رود ﮐﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺠﺪد ﮔﻮﻧﻪ‌ی ﻣﺬﮐﻮر در دﺷﺖ ﻫﺎی تربت جام ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

او اﻓﺰود: اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وسعت ۷ ﻫﮑﺘﺎر در ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۱۵ ﺟﺎده ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد ﻗﺮار دارد و ﺳﺎل ۸۸ ﺑﺎ انتقال ۱۱ راس آﻫﻮ از ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺷﯿﺮاﺣﻤﺪ ﺳﺒﺰوار ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد و از ﺳﺎل ۹۸. ﮐﺎر ﺗﮑﺜﯿﺮ آﻫﻮ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.

رﺋﯿﺲ اداره ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم اداﻣﻪ داد: ﺗﺎ ﺳﺎل ۹۲ با اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد آﻫﻮان ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از۴۰ راس، ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و دﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻄﻠﻮب از ﺳﻮی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻧﺎن و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ، ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ رو به اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﻮاﺟﻪ باشد ﺑﻪ ﮔﻮنه ای ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل حاضر ﻗﺮﯾﺐ به ۲۰۰ راس رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

داﻣﻦ ﭘﺎک ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: اﯾﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﺣﯿﺎی ﻣﺠدد ﻧﺴﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﮑﻮه دﺷﺖ زری و زﯾﺒﺎ را در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.

او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﻣﺰیت ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ می ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ فعالیت ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار و ۱۰۰ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ ﻫﺰار و۸۰۰ ﻧﻔﺮ از دانش آﻣﻮزان در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ و در برنامه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.

رﺋﯿﺲ اداره ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد: اﺣﺪاث ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻧﯽ و ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻧﺎن ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻣﻦ ﺑﺮای ﮔﻮنه های ﺟﺎﻧﻮری در دﺷﺖ ﻣﺬﮐﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

داﻣﻦ ﭘﺎک اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: می ﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﻮنهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ جاﻧﻮری ﻣﺜﻞ آﻫﻮ، ﮐﻔﺘﺎر، ﮔﺮگ، روﺑﺎه، ﺧﺮﮔﻮش، اﻧﻮاع ﺟﺮد ها، اﻧﻮاع ﺟﺮﺑﯿﻠﻬﺎ، اﻧﻮاع ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﺳﺮﺗﺎی دم دراز اﯾﺮاﻧﯽ، ﻻﺳﺮﺗﺎی راه راه، اﮔﺎﻣﺎی ﭼﺎﺑﮏ، ﺑﺰﻣﺠﻪ، اﻧﻮاع ﺟﮑﻮ ﻫﺎ، اﮔﺎﻣﺎی ﺳﺮوزﻏﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی، آﮔﺎﻣﺎی ﺳﺮوزﻏﯽ ﻣﺨﻄﻂ، اﻧﻮاع پرﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮﯾﺮه، ﻋﻘﺎب ﻃﻼﯾﯽ، زرد ﭘﺮه ﺳﺮ ﺳﺮخ، دلیجان ﻗﺮﻗﯽ، ﭘﯿﻐﻮ، اﻧﻮاع ﺳﻨﮓ ﭼﺸﻤﻬﺎ، اﻧﻮاع ﺳﺴﮑﻬﺎ، ﺷﺒﮕﺮد، اﻧﻮاع ﺳﺎرﮔﭙﻪ ﻫﺎ، اﻧﻮاع ﺳﻨﻘﺮﻫﺎ، اﻧﻮاع ﺟﻐﺪ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه در ﮐﻨﺎر پوشش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺗﻌﺪد ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ می ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی. زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ باشد.

او اﻓﺰود: از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ، اﯾﺠﺎد ﺑﻮم ﮔﺮدی ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ می ﺗﻮان ﺿﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ، ﮔﺎم ﻫﺎی ارزﻧﺪه ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮبا همراهی ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻟﺰاﻣﺎت و استانداردهای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز دام ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺮدد ﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد در ﻋرصه ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﮑﺎر و ﺻﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز، ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد می ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ارزنده ای در ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﻮنه ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری و ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

نویسنده : پایگاه خبری تحلیلی زیست سیما | منبع خبر : ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.