به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیست سیما به نقل از به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- اسفندیار خزائی خاطرنشان کرد: به منظور تسریع در تحقق مدیریت پایدار و بهره برداری اصولی ودرست از مراتع، دارندگان پروانه‌های چرای دام در مراتع ملزم به تهیه طرح مرتعداری هستند.

وی افزود: حفظ پوشش گیاهی مراتع و بهره برداری بهینه از آن باعث تجدید حیات طبیعی گیاهان مرتعی می‌شود که این امر در حفظ منابع پایه آب و خاک، توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی ورونق کسب وکار وتولید نقش مهمی دارد.

خزائی ادامه داد: در همین راستا دامدارانی که پروانه چرای دام دریافت کرده اند مطابق ماده ۲۰ اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور به شماره ۱۳۲۶۱/۱/۹۹-۱۱/۵/۹۹، مکلف به تهیه طرح مرتعداری است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تصریح کرد: در صورتیکه دامداران داراری پروانه چرا در فرصت باقی مانده تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به تهیه طرح مرتعداری اقدام نکنندپروانه‌ی چرای دام آن‌ها ازدرجه اعتبارساقط وابطال می شود.

وی بیان کرد: این موضوع در خصوص پروانه چرا‌های دام صادره تا سال ۱۳۹۸ با ۲ سال فرصت تا سال ۱۴۰۰ مصداق دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان اظهار کرد: دامداران دارای پروانه‌های چرای دام در بازه زمانی باقی مانده بایستی به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری محل سکونت خود مراجعه و درخواست تهیه طرح مرتعداری کنند پس از سپری شدن فرصت باقیمانده و عدم مراجعه آنان، منجر به ابطال پروانه چرا و بلا معارض شدن مرتع می‌شود.